Kommunala nämnder | Sverigedemokraterna i Katrineholm

Kommunala nämnder

Följande personer företräder Sverigedemokraterna Katrineholm i kommunala nämnder under mandatperioden 2014-2018:

Vad är bildningsnämnden?

Bildningsnämnden ansvarar för det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar. Ansvarar även för den kommunala kulturskolan samt fritidsgårdsverksamheten i landsbygden.

Bildningsnämnden har 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.
Sverigedemokraterna har 1 ledamot samt 1 ersättare.

Ledamot: Ingvar Larsson
E-post:

Ersättare: Camilla Törne

Vad är bygg- och miljönämnden?

Ansvarar för kommunens uppgifter inom pal- och byggväsendet. Ansvarar även bland annat för prövning av strandskydd, tillstånd till eller dispens för skyltning. Nämnden har även ansvar för myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet för miljöbalk, livsmedelslag, smittskyddslag, tobakslag med flera.

Bygg- och miljönämnden har 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare.
Sverigedemokraterna har 1 ledamot samt 1 ersättare.

Ledamot: Jan Lilja
E-post: jan.lilja@sd.se

Ersättare: Britt Gustafsson
Epost: britt.gustafsson@sd.se

Vad är kommunstyrelsen?

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens arbete med den översiktliga planeringen och en långsiktigt hållbar utveckling. Ansvarar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen har 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.
Sverigedemokraterna har 1 ledamot samt 1 ersättare.

Ledamot: Mica Vemic
E-post: mica.vemic@sd.se

Ersättare: Camilla Hermansson
E-post: camilla.hermansson@sd.se

Vad är kulturnämnden?

Kulturnämnden arbetar med ett brett kulturutbud, med möjligheter till eget kulturskapande samt attraktiva evenemang, som ska bidra till att invånare väljer att stanna på orten och attrahera nya invånare.

Kulturnämnden har 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare.
Sverigedemokraterna har 1 ledamot samt 1 ersättare.

Ledamot: Saud Porovic
E-post: saud.porovic@sd.se

Ersättare: Sara Åberg
E-post: sara.aberg@sd.se

Vad är service- och tekniknämnden?

Har ansvar för ett brett spektrum av verksamheter i kommunen. Bland annat gator och parker, kommunens växel, matdistributionen till skolor och äldreomsorg, idrottsanläggningar och föreningsbidrag samt myndighetsutövande för tillstånd.

Service- och tekniknämnden har 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare.
Sverigedemokraterna har 1 ledamot samt 1 ersättare.

Ledamot: Filip Lindahl
E-post: filip.lindahl@sd.se

Ersättare: Johnny Flemström
E-post: johnny.flemstrom@sd.se

Vad är socialnämnden?

Ansvarar bland annat för att fullgöra uppfigter om råd, stöd, biståndsprövningar och behandlingsinsatser enligt socialtjänstlagen, familjerättsliga ärenden, ärenden och insatser enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Socialnämnden har 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare.
Sverigedemokraterna har 1 ledamot samt 1 ersättare.

Ledamot: Mica Vemic
E-post: mica.vemic@sd.se

Ersättare: Elsie Egestål
E-post: elsie.egestal@sd.se

Vad är valnämnden?

Ansvarar för planering och genomförande av allmänna val till kommunfullmäktige och riksdagen samt val till Europaparlamentet. Dessutom ansvarar valnämnden för genomförande av eventuella folkomröstningar.

Valnämnden har 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare.
Sverigedemokraterna har 1 ledamot samt 1 ersättare.

Ledamot: Mica Vemic
E-post: mica.vemic@sd.se

Ersättare: Johnny Flemström
E-post: johnny.flemstrom@sd.se

Vad är vård- och omsorgsnämnden?

Ansvarar för omsorgen av äldre och funktionshindrade, hälso- och sjukvård i förvaltningens boendeformer och dagverksamhet samt i ordinärt boende från 18 år, bostadsanpassning, färdtjänst, folkhälsoarbete inom äldre- och handikappomsorg, verksamhet med personligt ombud samt valfrihetssystem inom äldreomsorgens hemtjänst.

Vård- och omsorgsnämnden hr 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare.
Sverigedemokraterna har 1 ledamot samt 1 ersättare.

Ledamot: Jan-Åke Asp
E-post: jan.ake.asp@sd.se

Ersättare: Lars-Olof Mellqvist
E-post: