Sverigedemokraterna i Katrineholm | Sida 23

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Katrineholm

Varmt välkomna till vår förening.
Besök oss även på Facebook.

SD Katrineholm
Box 15
641 21 Katrineholm
Skicka e-post till oss: katrineholm@sd.se

Webbansvarig:
Johnny Flemström 076-2096325
johnny.flemstrom@sd.se

Övriga kontakter
Thom Zetterström, Distriktsombudsman
thom.zetterstrom@sd.se eller 0736-99 66 86
Linda Hefvelin, Valorganisatör
linda.hefvelin@sd.se eller 0736-99 66 85
Simon Lindbäck, Ungsvenskarna
simon.lindback@sd.se eller 0762-309842
Anita Nygren, SD-kvinnor
anita.nygren@sd.se eller 0762-309842

 

Alla medlemmar kan nu kandidera till Val2018:

Kandidathandlingar hittar ni här.

 • Vilken är journalistens roll?

  Av Sonia Andersson den 19 december, 2012
  0
  0

  På 20-talet, då den moderna journalistiken grundades, debatterade författaren Walter Lippman och filosofen John Dewey journalistens roll i ett demokratiskt samhälle.

  Enligt Lippman är allmänheten inte kapabel att ta till sig den växande mängden av information utan behöver få den bearbetad. Allmänheten är för upptagen med det dagliga livet för att bry sig om komplicerade samhällsfrågor, medan journalisterna har det som sin uppgift. Enligt honom är det journalistens roll att förmedla mellan allmänheten och politiken som formar samhället.

  Dewey menar dock att allmänheten inte bara är kapabel att förstå politiska händelser utan att det är i ett öppet forum beslut växer fram efter ingående diskussion. Han ansåg vidare att det var journalistens uppgift att förutse konsekvenserna av den politik som förs.

  Nu lever vi i ett helt annat informationssamhälle. Med internets intåg står det idag var och en fritt att själv sprida och ta del av samhällsinformation. Olika åsiktsströmningar samlas i kluster på diverse sajter, vilka många gånger endast syftar till att ge bekräftelse på egen övertygelse.

  Ett vitalt demokratiskt samhälle präglas av att allmänheten ges möjlighet till objektiv bildning. Det är viktigt med plattformar där olika åsikter kommer alla till del. Idag finns det tyvärr exempel på att den svenska journalistkåren så gott som undantagslöst tar parti för vissa synsätt och försöker bilda allmänheten in sin subjektiva riktning!

  Utifrån Lippmans och Deweys debatt kan man idag säga att båda har rätt – och fel! Det enorma informationsflödet gör det svårare för allmänheten att sortera och filtrera. Det är dock inte längre bara den konventionella journalistiken som är medlare mellan allmänheten och politiken. En allt större mängd opinionsbildande sajter på internet visar ett stort samhällsengagemang hos allmänheten, dock på bekostnad av kraften i det öppna samtalet.

  Samhället har förändrats sedan 20-talet. I stor utsträckning har journalisterna själva bidragit till dagens utveckling. Enligt Lippmans modell sätter de sig på höga hästar och predikar den enda ”sanna läran”, medan en stor del av allmänheten gör självständiga ställningstaganden. Fatalt nog anammar de också Deweys teori om företrädesrätt för sig vid bedömningen av politikens konsekvenser, vilket de alternativa informationskanalerna motsäger.

  Oavsett om man är medveten om åsiktskampen i landet eller ej – den finns där! Ett politiskt korrekt etablissemang kontra oppositionella medborgare. Det är dags att höja nivån i den offentliga debatten och förutsättningslöst tala om invandringen, den bristfälliga integrationen och samhälleliga konsekvenser. I annat fall kan extrema strömningar slå rot, vilket historien visar.

  Kenneth Malm

 • Den ljusnande framtiden är vår

  Av katrineholm den 29 augusti, 2012
  0
  0

  Efterhand mjuknar attityden gentemot oss Sverigedemokrater och vår politik. Allt fler röster avviker från den ensidiga bild som media målat upp.

  Ett exempel på detta är boken ”Tungan på vågen: Vågmästare och balanspartier” som ges ut av Riksbankens jubileumsfond. I boken ger en, i princip enhällig, skara författare uttryck för att Sverigedemokraternas politik ligger i mitten av den politiska skalan. Nämnvärt är också att redaktionen har låtit opinionsinstitutet Scop ställa följande fråga till ett urval på 1000 personer: ”Om man ser till Sverigedemokraternas samlade politik – alltså sådant som rör exempelvis vård, omsorg och skola, skatter och bidrag, miljö och kultur – skulle du då säga att partiet ligger till vänster, till höger eller ungefär i mitten av den politiska skalan?” Sympatisörer till Vänster- och Miljöpartiet anser att Sverigedemokraternas politik ligger till höger vilket man i övriga partier gör i mindre grad. Detta kan tolkas som en förklaring till varför en stor del av journalistkåren bedrivit opinionsbildning mot Sverigedemokraterna istället för att i sak presentera och debattera vår politik.

  Enligt senaste opinionsmätningen från United Minds sympatiserar 8,4 % av väljarna med SD. Det gör oss till landets tredje största parti! Det viktigaste för oss är dock att behålla vågmästarrollen.

  Under mina snart två (2) år som offentlig företrädare för SD har jag aldrig hymlat om mina politiska ståndpunkter. Jag har i alla sammanhang tagit tillfället i akt att diskutera partiets politik. Det har aldrig hänt att jag har blivit utsatt för hot eller tillmälen utan mina erfarenheter är enbart positiva.

  Den allmänhet jag mött kan delas in i två kategorier, den del som svalt allt som media producerat om oss med hull och hår och den del som sympatiserar med oss men håller tillbaka sin åsikt offentligt av rädsla för repressalier. Den senare skaran är i majoritet.

  Nu lättar klimatet! Mycket tack vare alternativa mediekanaler men också på grund av att gränsen börjar vara nådd för vad svenska folket tolererar i form av politiskt och medialt förtryck. Det tillhör inte ett demokratiskt samhälle att undertrycka människors åsikter eller förvränga dem! Sverigedemokraterna är ett parti som är här för att stanna. Jag beundrar de som stått på barrikaderna långt innan mig och tagit de värsta smällarna. Nu är det dags för oss andra att göra vårt jobb – och vi blir fler och fler.

  Kenneth Malm
  Sverigedemokraterna Katrineholm

 • Det kommunala ansvaret

  Av katrineholm den 20 augusti, 2012
  0
  0

  Kommunens åtaganden kan delas in i 3 områden:

  1. Kommunal service – att ansvara för vård, skola och omsorg. (Det var för detta ändamål den kommunala organisationen en gång i tiden bildades).
  2. Myndighetsutövning – att följa lagstiftningen.
  3. Ortsutveckling – att verka för utveckling av befintliga företag, nya företagsetableringar, nya bostadsområden och kommunikationer med mera.

  För oss Sverigedemokrater är det efter denna rangordning vi vill verka i Katrineholm! Vi anser att det viktigaste vi har är barnen. På dem bygger vi framtiden. Att gynna eleverna gynnar även föräldrarna som mår bra av att se att deras barn har det bra. Vi anser att grunden för ett välmående samhälle är trygghet, och att grunden för trygghet ligger i de sociala och ekonomiska system vi är involverade i och omgärdas av.

  Idag står Katrineholms skolor inför stora utmaningar. Frustrationen och uppgivenheten bland lärare, elever och föräldrar är stor. Att som Socialdemokraterna och Moderaterna kapitulera inför vinstdrivande friskolor anser vi vara fel! Kommunen MÅSTE se sig själv som en aktör på marknaden och med alla medel ställa upp i konkurrenskampen, annars riskerar vi oerhörda merkostnader om ett antal år då dessa friskolor ”pumpat ut” vad som finns att tillgå i den kommunala kassan. Kommunen har trots allt det övergripande ansvaret för skolan.

  Att komma tillrätta med dagens skolpolitiska problem är inte lätt. Mycket ligger på statlig nivå. Där vill vi Sverigedemokrater återförstatliga skolan. Vi vill strikt reglera utdelningen av vinster i vinstdrivande skolor och andra privata företag inom den offentliga sektorn. Vi anser att den största delen av vinsten SKALL återinvesteras i verksamheten. Statusen för lärarna behöver höjas, inte främst genom höjda löner, utan genom att ge dem förutsättningar att syssla med det de är bäst på – undervisning!

  På kommunal nivå – i Katrineholm – behöver vi först och främst implementera stabilitet och trygghet i organisationen. Det skolpolitiska kaos som rått under de senaste decennierna har inte gynnat någon – varken kommunen i sin helhet, lärare, elever eller föräldrar. Inom ramen för undervisning finns möjlighet till differentiering, vilket innebär att man VERKLIGEN ser till varje individs behov och förutsättningar. Differentiering innebär också att tillgodose varje enskild lärares behov och önskemål.

  Kenneth Malm
  Sverigedemokraterna Katrineholm

 • Debattklimatet i svenska medier fördummar och stryper diskussionen

  Av katrineholm den 24 maj, 2012
  0
  0

  En mycket bra och initierad ledare om det svenska debattklimatet stod att läsa i Corren 21 maj. Läs den gärna!

  http://www.corren.se/asikter/ledare/nar-medierna-ska-uppfostra-6031027-artikel.aspx

  Kenneth Malm
  Sverigedemokraterna Katrineholm

 • Sverigedemokraterna Katrineholm svarar Eva Larsson

  Av katrineholm den 21 maj, 2012
  0
  0

  Eva Larsson frågar mig i en insändare 20 april i Katrineholms Kuriren hur SD vill arbeta för att utjämna klyftorna i världen samt varför vi är så tysta om det vanliga småfifflandet i svensk ekonomi.

  Tyvärr vill inte Katrineholms Kuriren ta in mitt svar utan att redigera bort vitala delar ur texten. Vi väljer därför att inte publicera texten i Katrineholms Kuriren utan lägger ut den i sin helhet här på hemsidan. Vi har också valt att rödmarkera den del av texten som Katrineholms Kuriren vill redigera bort.

   
  Svar:
  Otroligt många människor har det svårt idag – i Sverige! Den tilltagande otryggheten kännetecknas av utanförskap och av att grupper ställs mot varandra. Sverigedemokraterna vill arbeta för ett välmående och tryggt Sverige som ger förutsättningar för att stödja behövande både inom och utanför våra gränser.
  Sverigedemokraterna värnar om asylrätten, men invandringen bör vara begränsad till de individer som uppfyller FN:s flyktingkonvention. Tillfälliga uppehållstillstånd ska beviljas för den tid som konsekvenserna av konflikten/naturkatastrofen varar. I övrigt ska svensk flyktingpolitik vara inriktad på att hjälpa flyktingar på plats och i krisområdenas närhet. Detta ger oss förutsättningar att nå de allra mest nödställda och medför dessutom att vi kan hjälpa betydligt fler för samma pengar jämfört med en modell där stora grupper av flyktingar flyttas till Sverige. Vår övertygelse är att nuvarande svensk flyktingpolitik slukar oerhörda summor och dessutom ger negativa följdverkningar i vårt samhälle. Den 20-80 klyfta som du nämnde kan även användas på svensk flyktingpolitik! 20% av befolkningen i Sverige drar fördel av invandringen, övriga 80% bekostar den! Så ska det inte vara!

   
  När det gäller det ekonomiska småfifflandet anser vi att den allmänna moralen har urholkats. Mycket på grund av ett ofullkomligt rättssystem och krympande resurser. Detta medför att särskilt ekonomisk brottslighet inte beivras fullt ut. Vi Sverigedemokrater är tydliga! Principen om likhet inför lagen måste upprätthållas. Brottets komplexitet och hänvisningar till främmande kultur ska ej leda till särbehandling. Vi vill arbeta med att förbättra den allmänna samhällsmoralen och anser att politiska företrädare, andra makthavare och ledare har ett särskilt ansvar att föregå med gott exempel. Vi vill även slå ihop dagens 21 polismyndigheter och att denna nya myndighet får en chef som har ett helhetsansvar för brottsbekämpningen. Kriminalpolitiken är en av Sverigedemokraternas hjärtefrågor och har drivits hårt av våra företrädare i riksdagen. Tyvärr kommer inte alltid våra faktiska åsikter till allmän kännedom.

  Kenneth Malm
  Sverigedemokraterna Katrineholm