Sverigedemokraterna i Katrineholm | Sida 25

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Katrineholm

Varmt välkomna till vår förening.
Besök oss även på Facebook.

Postadress:

SD Katrineholm
Box 15
641 21 Katrineholm

Skicka e-post till oss:

Webbansvarig:
Johnny Flemström 076-2096325
johnny.flemstrom@sd.se

Övriga kontakter
Thom Zetterström, Distriktsombudsman
thom.zetterstrom@sd.se eller 0736-99 66 86
Linda Hefvelin, Valorganisatör
linda.hefvelin@sd.se eller 0736-99 66 85
Simon Lindbäck, Ungsvenskarna
simon.lindback@sd.se eller 0762-309842
Anita Nygren, SD-kvinnor
anita.nygren@sd.se eller 0762-231645

 

Alla medlemmar kan nu kandidera till Val2018:

Kandidathandlingar hittar ni här.

 • Stöd till SD från Folkpartiet och Socialdemokraterna

  Av katrineholm den 28 mars, 2012
  0
  0

  Vid debatt i Sörmlands landsting tidigare i mars om vård till papperslösa uttalade folkpartisten Eva Callhammar bl a följande: ”Det kommer vara en del som inte tycker om det jag tänker säga nu men jag kan inte låta bli”. Hon ställde sig inte bakom ordförande Åsa Kullgrens (s) vädjan till de närvarande politikerna att skriva under ett brev till regeringen, där ämnet är att vård till papperslösa ska legaliseras i hela landet och att papperslösa vårdtagare endast ska behöva betala 50 kr per vårdtillfälle. Callhammar uttryckte i sitt tal ogillande över att våra anhöriga ska betala mer för den vård de behöver. ”Jag vet att det är flera som håller med mig i salen här men inte törs säga det öppet”, fortsatte hon.

  Göran Dahlström (s) har vid ett flertal tillfällen uttryckt stor oro över den stundande anhöriginvandringen av c:a 400 Somalier. ”Vi behöver inte människor som vi ska betala för att de bor här”, sade han bland annat vid en intervju på SR tidigare i år. Vid en annan intervju sade han: ”Får vi den här belastningen på oss kan jag direkt säga att då blir det neddragningar överallt i den kommunala verksamheten”. På frågan om Dahlström inte vill ha de här invandrarna svarar han: ”Egentligen inte, men det är naturligtvis humanitärt viktigt att föräldrar och barn får återförenas men i dagens läge är det inte i Katrineholm man ska göra det.”

  Allt som oftast hänvisas det till humanitära aspekter när det gäller svensk invandringspolitik. Men vad är humanitärt? Är det humanitärt att låta svenska pensionärer betala tusentals kronor för exempelvis tandvård samtidigt som personer som uppehåller sig illegalt i landet bara behöver betala 50 kr? Är det humanitärt att ett stort antal skolelever inte får sina behov tillgodosedda på grund av att invandrade barn och ungdomar tar en allt större del av resurserna? Är det humanitärt att ställa samhällsgrupper mot varandra med pyrande rasism som följd? Är det humanitärt att endast ”hjälpa” de som på något sätt tagit sig till Sverige? Hur är det med alla de övriga i världen som lever i fattigdom och förtryck?

  Någonstans behöver gränsen dras! De ekonomiska resurserna är begränsade och prioriteringar behöver göras. Det är därför glädjande att både Callhammar och Dahlström tar bladet från munnen och vågar ta i dessa frågor. Båda framför åsikter som vi Sverigedemokrater sedan lång tid sökt gehör för. Och oavsett vad de kanske själva vågar uttrycka finns det en hel del åsikter som förenar oss över partigränserna. Men det smakar säkert bättre då det kommer ur egen mun. Vi Sverigedemokrater är i alla fall tacksamma för deras stöd i frågor som alltför länge dolts av politisk korrekthet. Det finns därmed förutsättningar för att även göra något konkret.


  Kenneth Malm
  Sverigedemokraterna Katrineholm

 • Våldsbejakande extremism

  Av katrineholm den 26 mars, 2012
  0
  0

  På temat Sveriges nationella handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism hölls onsdagen 21 mars ett seminarium på Clarion Hotel  Sign i Stockholm. Inledningstalare var Demokratiminister Birgitta Ohlsson följd av en kvinnlig ersättare för EU-kommissionär Cecilia Malmström. De båda lade stort fokus på kommunernas ansvar att ”fånga upp” barn och ungdomar som riskerar att hamna i våldsbejakande miljöer. Det var dels frapperande att höra deras uppgivenhet inför problematikens komplexitet, dels att höra deras aningslöshet om vilka problem kommun och skola redan konfronteras med. Svenska och EU-instanser vill lägga ännu större börda på lärare i demokratiseringsprocessen av unga i en verksamhet som redan brottas med svåra resursbrister!

  Enlig Johan Olsson – som representerade säkerhetspolisen på seminariet – finns det idag c:a 400 våldsbejakande individer i Sverige. Då ser man till en kärna av personer som SÄPO håller under ständig uppsikt. Runt dessa finns sedan en ansenlig skara så kallade ”wannabes”. Av de 400 individerna härleds c:a 200 till islamistiska miljöer och 100 vardera till autonoma respektive vit makt miljöer.

  Ulf Dahlquist från statens medieråd lade stor vikt vid att man behöver stärka ungdomar i egenskap av medvetna medieanvändare. I en allt mer omfattande exploatering av åsiktsförmedling och andra impulser behöver medborgarnas förutsättningar till rationellt tänkande stärkas. I det hänseendet är det ytterst märklig att orden ”medier” och ”demokrati” över huvud taget inte nämns ens i samma stycke i LGR11! Här finns något för våra statliga utbildningspolitiker att lära! Det finns även en hel del för våra etablerade medier att begrunda. Vilket samhälle är det de medverkar till att utforma? Vems ärenden går de och har de själva medvetenhet om dess konsekvenser?

  Avslutningsvis var det intressant att höra de båda närpoliserna Andreas Borgbrant och Aron Mészáros berätta om deras arbete i Rinkeby/Tensta. Inför ett allt mer segregerat samhälle gav de intryck av en allt större uppgivenhet inom polisväsendet! Trots idogt arbete ute på fältet ges de knappa resurser från övrig organisation och stat. Ständiga organisationsförändringar ger dem heller inte den kontinuitet som de behöver i sitt arbete med ungdomar.

  Efter ett sådant här seminarium ter det sig anmärkningsvärt hur handfallet det svenska samhället står inför ett så här stort problem! Ett problem som på inget sätt uppkommit ur intet och som de styrande borde ha tagit itu med långt tidigare! Nu har vi under de senaste åren bevittnat ett antal vansinnesdåd och vi blir lika överraskade och förstummade varje gång! Frågan är om vi är inne i en tillvänjningsperiod eller om vi verkligen vill skärskåda problemen i vitögat? Det är upp till oss att bestämma. Tyvärr tycks ansvariga politiker även i det här fallet hänvisa till problemets komplexitet och skjuta över ansvaret på någon annan. En komplexitet som de själva skapat men som de nu inte tycks ha förmåga att reda ut!

  Vi bör dock ha i åtanke, att en man (eller kvinna) som ingenting har att förlora är en man (eller kvinna) som vi bör frukta.

  Kenneth Malm

  Sverigedemokraterna Katrineholm

   

   

 • Vår socialkonservativa politik

  Av Sonia Andersson den 25 januari, 2012
  0
  0

   

  Politisk övertygelse kräver medvetet övervägande

  Samhällets ekonomiska resurser är begränsade! Det är de politiska partiernas uppgift att klargöra för medborgarna hur de vill prioritera och fördela resurserna. Medborgar-na väljer sedan det politiska alternativ som passar dem bäst.

  De politiska partierna har i sin grundideologi tagit ställning till hur de ser på män-niskans naturliga beskaffenhet och utifrån den synen lagt strategin för hur de vill utforma samhället.

  Genom öppenhet och debatt ska den egna politiska åskådningen brytas mot andra åskådningar inför folket – där folket genom allmänna val ger mandat åt den politik som ska råda.

  Politisk övertygelse kräver medvetet övervägande.

   Sverigedemokraterna står för en socialkonservativ politik. Genom ett brett partipro-gram vill vi kombinera de bästa elementen från de traditionella vänster- och höger-ideologierna. Vi vill slå vakt om den socialistiska identitet som utgör grunden för en välfärdsstats utveckling samtidigt som vi eftersträvar ett försiktigt framåtskridande baserat på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande. Vi bejakar bland annat lag och ordning, arbetsrätt, gemensamhetsskapande traditioner och samhälls-bärande institutioner. Vi står upp för ett demokratiskt, jämställt och hållbart sam-hälle där alla medborgare skyddas av, och är lika inför lagen. Ett samhälle där med-borgarna garanteras en god ekonomisk och social trygghet. Vi tror inte att ett per-fekt, utopiskt samhälle är möjligt att uppnå, men genom att basera vår politik på ovan nämnda strävanden och genom att kombinera frihet och ansvar, individualism och gemenskap, vill vi skapa ett samhälle som präglas av trygghet, välstånd, demo-krati och en stark inre solidaritet.

  Vi vill att dominerande samhällsfunktioner såsom infrastruktur, utbildning och rätts-väsende ska stå under statlig kontroll och finansieras av det offentliga. Vi intar en pragmatisk och samhällsinriktad hållning gentemot vilka samhällsuppgifter som ska utföras av staten respektive kommunerna samt den privata respektive den offentliga sektorn. Det viktigaste för oss är i de flesta fall inte vem som utför en specifik upp-gift utan att uppgiften utförs på ett sätt som renderar medborgarna största möjliga sociala och ekonomiska nytta. Detta behöver avgöras från fall till fall med hjälp av tidigare erfarenheter, forskningsresultat och sunt förnuft.

  Det är av central betydelse för oss att bevara svensk integritet och att värna om en nationell stolthet. Nationen definierar vi i termer av kultur, språk, identitet och loja-litet. I denna gemenskap är människor oavsett bakgrund välkomna! Vi motsätter oss inte invandring men menar att den måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet. Vi är för en ansvarsfull integrationspolitik och vill gärna hjälpa människor i nöd på plats genom att hålla en biståndsnivå på minst 0.7% av bruttonationalinkomsten (rekommenderat av FN).

  Vår politik sker bland annat på bekostnad av en krympande marknadsliberalism och med ett striktare rättssystem och en restriktiv invandringspolitik. Detta till förmån för ett tryggare och mer solidariskt samhälle där våra begränsade ekonomiska resurser används effektivt och rättvist inom exempelvis skola, vård och omsorg.

  Det är de prioriteringar vi vill göra. 

  För mer info se Sverigedemokraternas principprogram: http://sverigedemokraterna.se/files/2011/03/principprogram_2011.pdf

  Kenneth Malm

  Sverigedemokraterna Katrineholm